شاعرانه‌ها

دار و ندار شاعری که عاشق واژه‌هاست

شعرهایی که سرودنشان به من حس زندگی می‌بخشد.
شعرهایی که می‌‌توانم از فرط دوست داشتنشان بمیرم.‍‍