شعر و شور

شعری که شور آفرید، شوری که شعر شد
در این صفحه از شعرها و شورها می‌نویسم.