هنرامش

هنری که برای آرامش به آن متوسل شدم و کم‌کم تمام زندگی‌ام شد